VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ED*IT

 

 

1. ED*IT

 

Onder de naam ED*IT worden op internet websites ingericht en onderhouden, waarop daartoe geautoriseerde gebruikers materiaal kunnen raadplegen ten behoeve van non-commercieel gebruik in het onderwijs. Met het oog op een eenduidige uitleg en toepassing van deze voorwaarden is een aantal in deze voorwaarden gehanteerde begrippen gedefinieerd. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangeduid.

 

ED*IT: Het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteit e.d. dat onder de naam ED*IT wordt aangeboden op het internet. ED*IT kent twee varianten, EDIT BASIS voor Gebruikers binnen het primair onderwijs (PO) en EDIT EXTRA voor Gebruikers binnen het voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs/volwasseneneducatie (MBO).

 

Gebruikers: leerlingen, professioneel aan de Onderwijsinstelling verbonden personen -waaronder docenten binnen PO, VO en MBO, en lerarenopleidingen - die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot ED*IT en het aldaar toegankelijke materiaal te raadplegen.

 

Onderwijsinstellingen: Van overheidswege bekostigde en (met toekenning van een zgn.BRINnummer) in de Basisregistratie Instellingen opgenomen instellingen voor onderwijs en onderzoek en scholen in de sectoren primair onderwijs (PO)en voortgezet onderwijs (VO), instellingen en kenniscentra in de sector beroepsonderwijs/volwasseneneducatie (MBO).

 

Toepassers: educatief ontwikkelaars - waaronder, uitgevers, musea, onderwijsondersteunende instellingen – die door het aangaan van een Toepassersovereenkomst met de organisatie ED*IT geautoriseerd zijn gebruik te maken van ED*IT.

 

Account: individuele registratie bij Entree die voorziet in toekenning per afzonderlijke Gebruiker van voor desbetreffende Gebruiker unieke toegangsprivileges en waarbij de gebruikersvoorwaarden gelden zoals gepubliceerd op de website van Entree http://entree.kennisnet.nl.

 

Organisatie ED*IT: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

 

De rechten en verplichtingen welke uit de toegang tot en het gebruik van ED*IT voortvloeien gelden tussen Onderwijsinstellingen en de daarbij aangesloten Gebruikers enerzijds, en de Organisatie ED*IT anderzijds.

 

 

2. Toepasselijkheid en naleving voorwaarden

 

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor Onderwijsinstellingen die de tot hun instelling behorende Gebruikers toegang willen verlenen tot ED*IT en het raadplegen van het via deze site toegankelijke materiaal.

 

Het verlenen van autorisatie voor toegang tot ED*IT wordt door de Organisatie ED*IT uitbesteed aan APS IT-diensten voor het primair onderwijs (PO) en SLB diensten voor het voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs/volwasseneneducatie (MBO). Autorisatie vindt niet eerder plaats dan nadat desbetreffende Onderwijsinstelling op de daartoe bestemde plaats op de door bedoelde dienst verzorgde website (door middel van aanvinken) bevestigd heeft onderhavige voorwaarden te erkennen en te respecteren. Duur en beëindiging van de toegang is onderhevig aan de voorwaarden als door bedoelde dienst gesteld.

 

De Onderwijsinstellingen zijn er bovendien verantwoordelijk voor dat de tot hun instelling behorende Gebruikers instemmen met deze voorwaarden. Zij dienen Gebruikers er op te wijzen dat Gebruikers door middel van gebruik van ED*IT geacht worden te hebben verklaard in te stemmen met de voorwaarden en deze te respecteren. Ingeval een Onderwijsinstelling dan wel een aan de Onderwijsinstelling verbonden Gebruiker in strijd met deze voorwaarden handelt zal de Organisatie ED*IT naar eigen inzicht besluiten of desbetreffende Gebruiker, dan wel desbetreffende Onderwijsinstelling inclusief alle tot desbetreffende Onderwijsinstelling behorende Gebruikers, van toegang tot ED*IT uitgesloten wordt. In zodanig geval zal geen restitutie plaatsvinden van eventueel betaalde gelden.

 

Indien er sprake is van ernstige schending van de voorwaarden en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is desbetreffende Onderwijsinstelling dan wel Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en zal de vergoeding daarvan indien nodig langs gerechtelijke weg worden afgedwongen c.q. ingevorderd.

 

 

3. Toegang

 

Toegang voor Gebruikers geschiedt door middel van autorisatie via een Account, dan wel – uitsluitend in geval van het primair onderwijs en indien desbetreffende Onderwijsinstelling daarvoor opteert – op basis van IP afscherming.

 

In laatstbedoeld geval is de Onderwijsinstelling verantwoordelijk voor aanlevering van het correcte IP adres.

 

 

4. Kosten

 

Voor het gebruik van ED*IT is een vergoeding verschuldigd.

De hoogte van de vergoeding voor ED*IT BASIS is kenbaar uit de elders op deze site gepubliceerde tarieven: http://www.ed-it.nu/licentie. Het tarief is door de Onderwijsinstellingen verschuldigd voor het volledige aantal bij desbetreffende Onderwijsinstellingen aangesloten leerlingen.

 

De hoogte van de vergoeding voor ED*IT EXTRA is kenbaar uit de elders op deze site gepubliceerde tarieven: http://www.ed-it.nu/licentie. Het tarief is door de Onderwijsinstellingen verschuldigd voor het daadwerkelijk aantal Gebruikers met een Account (met een minimum van 25), exclusief professioneel aan de Onderwijsinstelling verbonden personen.

 

 

5. Gebruik

 

Het is de Gebruikers niet toegestaan ED*IT te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of onderhavige voorwaarden zijn.

 

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van ED*IT. Het is voor de Gebruikers verboden processen of programma's op te starten waarvan de Gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks ED*IT, of overige Gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

 

ED*IT is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks naar ED*IT (vanuit sites van derden) dienen gebruikers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen ED*IT deze content aanbiedt. Hierbij dient tevens onder iedere omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

Het is niet toegestaan om onderdelen van ED*IT elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de website van ED*IT op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

 

Voorts niet toegestaan in ED*IT zijn de volgende handelingen:

  • Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Lastigvallen van andere Gebruikers.
  • Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
  • Seksuele intimidatie van andere Gebruikers.
  • Openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
  • Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deep-linken.
  • Verminken, wijzigen en/of beschadigen van bestanden, informatie en/of overig materiaal van ED*IT.
  • Spammen.

 

Het resultaat van niet-toegestane handelingen als hiervoor genoemd zal naar het vrije oordeel van de Organisatie ED*IT onmiddellijk van ED*IT worden verwijderd c.q. gecorrigeerd. Voorts behoudt de Organisatie ED*IT zich het recht voor om de in de laatste twee alinea's van artikel 2 aangeduide maatregelen te nemen.

 

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

 

ED*IT bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de Organisatie ED*IT alsook van derden rusten. Mede om de belangen van de Organisatie ED*IT en die van derden te beschermen is de inhoud van ED*IT alleen bestemd voor individueel educatief niet-commercieel gebruik, conform de educatieve doelstellingen van ED*IT. Voor ieder ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie ED*IT vereist.

 

Gebruikers doen afstand van hun rechten op door hen aan EDIT toegevoegd materiaal.

 

 

7. Privacy

 

Persoonsgegevens van Gebruikers, waaronder hun gekozen gebruikersnaam, worden uitsluitend ten behoeve van het faciliteren van toegang tot en gebruik van ED*IT geregistreerd.

 

 

8. Cookies

 

ED*IT maakt gebruik van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de ED*IT-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal niet gekoppeld worden aan gegevens van individuele Gebruikers; tevens zullen de gegevens niet aan derden worden verstrekt. Om volledig gebruik te maken van ED*IT is het noodzakelijk cookies te accepteren.

 

 

9. Algemeen

 

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de Gebruiker gebonden zijn aan regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Organisatie ED*IT en Gebruikers en/of Onderwijsinstellingen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage tenzij anders overeengekomen wordt.

 

Organisatie ED*IT,

 

september 2009